Podjetja imajo na razpolago več načinov za vodenje računov. Na izbiro imajo enostavno in dvostavno knjigovodstvo ali vodenje zgolj davčnih evidenc v primeru »normirancev« (podjetja, pri katerih se odhodki vrednotijo na podlagi predpisanega deleža od vseh prihodkov; s 1. 1. 2015 je ta delež 80 %).

Enostavno knjigovodstvo

Vodenje računov na način enostavnega knjigovodstva vključuje naslednje kategorije: knjiga prihodkov in odhodkov (tudi evidenca terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev), knjiga ostalih terjatev, knjiga ostalih obveznosti in register opredmetenih osnovnih sredstev. Prednost takega načina vodenja računov je v njegovi enostavnosti in nižji ceni, slabost pa v manjši preglednosti, zato je ta metoda primerna le za zelo enostavno poslovanje.

Za enostavno knjigovodstvo se lahko odločijo samostojni podjetniki, ki imajo zaposlene 3 osebe ali manj, letni prihodki podjetja pa so nižji od 50.000 €. Pri tem povprečna vrednost aktive ne sme presegati 25.000 €. Vodenje računov na tak način je dovoljeno tudi tistim, ki so s svojo dejavnostjo šele začeli in nimajo več kot 3 zaposlenih.

Dvostavno knjigovodstvo

Pri tem načinu gre za to, da so podatki urejeni dvojno; časovno in vsebinsko. V dnevnik se zapisuje dogodke po vrstnem redu njihovega nastanka, v glavni in pomožnih knjigah pa so dogodki vsebinsko razvrščeni. Vsak dogodek se tako prikaže na dveh mestih. Tak način vodenja računov je dosti bolj pregleden.

Dvostavno knjigovodstvo je obvezno za vse, ki ne izpolnjujejo pogojev za enostavno knjigovodstvo. Na tak način poslujejo vse gospodarske družbe, zavodi, društva in samostojni podjetniki razen redkih izjem.

Davčne evidence

»Normirancem«, pri katerih letni prihodki od dejavnosti ne presegajo 50.000 € oziroma prihodki ne presegajo 10.000 €, če je bila v tem času pri podjetniku obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas za najmanj 5 mesecev, ni potrebno voditi poslovnih knjig. Zanje so obvezne le davčne evidence.

Obveščanje o načinu vodenja računov

Ob začetku poslovanja mora podjetje obvestiti pristojni davčni organ o načinu vodenja računov najpozneje 8 dni po začetku poslovanja. Način vodenja poslovnih knjig se lahko tudi spremeni, ampak samo ob koncu leta, nikoli vmes. V tem primeru je treba davčni organ obvestiti o spremembi najpozneje 31. decembra tekočega leta za naslednje leto.

 

Vir: evem.gov.si


Samostojni podjetnik ni mojster za vse Virtualna pisarna odgovarja sodobnemu svetu