Na podlagi tega, kakšno vrsto podjetja želimo ustanoviti, so razpisana pravila, ki nam povedo, kakšne so naše dolžnosti da zadevo legalno uredimo. Za bolj zapletene vrste podjetij, kot so delniške družbe, komanditne družbe in podobno, je potrebno zadeve urejati pri notarju. Če pa želite ustanoviti enostavno družbo z omejeno odgovornostjo ali samostojno podjetništvo, pa se morate zglasiti na točki VEM ali pa celo preko portala e-VEM (ki pa zahteva nekaj opreme, da lahko zadevo opravite).

Kaj onemogoča ustanovitev

Po zakonu ne morete postati podjetnik v naslednjih primeru, če ste bili:

  • pravnomočno obsojeni na zaporno kazen zaradi kaznivih dejanj zoper gospodarstvo, delovno razmerje in socialno varnost, pravni promet, premoženje, okolje, prostor in naravne dobrine in je to kaznovanje vpisano v evidenco ministrstva, ki je pristojno za pravosodje.
  • vzadnjih 12 mesecih na seznamu nepredlagateljev obračunov ali neplačnikov na podlagi zakona po davčnem postopku samostojno ali kot udeleženec z vsaj 25 odstotki objavljene družbe in se zaključi z izdajo potrdila FURS-a o poravnanju vseh obveznosti.
  • v zadnjih treh letih oglobljeni vsaj dvakrat na račun plačila za delo ali zaposlovanja na črno s strani Inšpektorata Republike Slovenije za delo ali Finančne uprave Republike Slovenije in preneha z veljavo po treh letih od pravnomočne obsodbe.
    z več kot 50 odstotki udeleženi v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije zaradi postopkov insolventnosti in prisilnega prenehanja za obdobje enega leta.

Omejitve na podlagi kaznivih dejanj se zaključijo v roku petih let od datuma pravnomočne obsodbe, razen v primeru, ko se dejanje izbriše iz Kazenske evidence pred tem rokom.

Prav tako pa velja pravilo, če ste v zadnjih treh mesecih postali družbenik družbe z omejeno odgovornostjo, ki je mlajša od treh mesecev, ne morete postati ustanovitelj ali družbenik nove družbe z omejeno odgovornostjo.


Ponudnikov poslovnih računov je ogromno Zavezanost podjetnika za uporabo davčne blagajne

Leave a Reply